โตโยต้าจับมือกรมการขนส่งทางบก ลงนามบันทึกความร่วมมือ “โครงการรถตู้โดยสารสาธารณะขับขี่ปลอดภัย”

Discussion in 'Thai Auto News' started by Thai Auto News, Mar 29, 2017.

By Thai Auto News on Mar 29, 2017 at 11:53 PM
  1. Thai Auto News

    Thai Auto News Moderator

    //wp-content/uploads/2017/03/Toyota-MOU001.jpgนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมด้วย นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ลงนามบันทึกความร่วมมือ “โครงการรถตู้โดยสารสาธารณะขับขี่ปลอดภัย” บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จึงจัดตั้งโครงการ โตโยต้า ถนนสีขาว ขึ้นในปี 2531 จวบจนปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 29 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกความมีน้ำใจและวินัย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป นอกจากนั้นยังสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ที่ได้กำหนดให้ระหว่างปี 2554–2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน //wp-content/uploads/2017/03/toyota-mou006.jpg นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “โตโยต้ามุ่งมั่นที่จะสร้างรอยยิ้ม และความสุขให้แก่คนไทยอย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ภายใต้โครงการถนนสีขาว เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีความปลอดภัย ผ่านการบูรณาการความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดวินัย น้ำใจ ในการใช้รถใช้ถนน” //wp-content/uploads/2017/03/toyota-mou005.jpg นายวุฒิกรกล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับการอบรม “โครงการรถตู้โดยสารสาธารณะขับขี่ปลอดภัย” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างโตโยต้าและกรมการขนส่งทางบก เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐ เกี่ยวกับความปลอดภัยเพื่อนำไปสู่การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนของรถตู้โดยสารสาธารณะ //wp-content/uploads/2017/03/toyota-mou004.jpg โดยโตโยต้า ได้นำหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย “Toyota Safe Driving Education” มาใช้ในการจัดอบรมให้แก่ผู้ขับรถตู้โดยสารสาธารณะ ในการอบรมจะประกอบไปด้วยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้อบรมมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะในการขับขี่ และส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการคำนึงถึงความปลอดภัยบนท้องถนน” //wp-content/uploads/2017/03/toyota-mou002.jpg หลักสูตรขับขี่ปลอดภัย “Toyota Safe Driving Education” ที่นำมาใช้สำหรับจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ขับรถตู้โดยสารสาธารณะในครั้งนี้ ได้รับการพัฒนามาจากหลักสูตรการอบรมของ “ศูนย์การศึกษาความปลอดภัยโมบิลิตะ” หรือ “Mobilitas” ภายใต้การดูแลของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับหลักสูตรความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎและวินัยจราจร จากกรมขนส่งทางบกโดยสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก โดยแบ่งการอบรมออกเป็นภาคทฤษฎี อันได้แก่ สถานการณ์อุบัติเหตุของไทย (รถตู้โดยสาร) และ ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ การสร้างจิตสำนึกของการขับขี่ปลอดภัย การคาดการณ์อุบัติเหตุ การเตรียมความพร้อมก่อนการขับขี่ และ ภาคปฏิบัติ ได้แก่ การควบคุมบังคับรถในขณะฉุกเฉิน ระยะเบรกรถที่ปลอดภัยขณะขับรถ จุดบอดและข้อจำกัดวิสัยทัศน์การขับขี่ //wp-content/uploads/2017/03/toyota-mou003.jpg “ทั้งนี้ โตโยต้า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนช่วยภาครัฐในการสานต่อนโยบายลดจำนวนอุบัติเหตุ อันจะนำไปสู่คุณภาพสังคมที่ดีและยั่งยืน ผมหวังว่า โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างจิตสำนึก และวินัยในการขับขี่บนท้องถนนให้เกิดขึ้น เพื่อช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน และที่สำคัญคือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยให้ได้มากที่สุด และโตโยต้ายินดีที่ได้มีส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความสนับสนุนต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยร่วมกันอย่างยั่งยืน” นายวุฒิกร กล่าวในที่สุด สามารถติดตามข่าวสารอัพเดตเพิ่มเติม ได้ที่นี่ สามารถค้นหารถยนต์คุณภาพดี .

    ที่มา: .
     

Comments

Discussion in 'Thai Auto News' started by Thai Auto News, Mar 29, 2017.

Share This Page